certyfikaty energetyczne
ISBUDOWNICTWO - Przegląd budowlany

Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (art. 62 ust. 1) obiekty budowlane powinny być raz w roku i co pięć lat poddawane obowiązkowym kontrolom okresowym. Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku, (nowelizacja od 01.10.2007 r.). Za przeprowadzenie kontroli okresowych odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

Oferujemy sprawne przeprowadzenie:

Rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych polegającej na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. W szczególności kontroli podlegają:

 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych (tynk lub warstwy fakturowe) oraz elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady loggii balkonów,
 • urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych,
 • odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje ciepłej i zimnej wody (w tym urządzenia pomiarowe),
 • zabezpieczenia p.poż. budynku,
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
 • instalacje gazowe,
 • przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne),
 • przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

Półrocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych (do 31.05. oraz do 30.11.), obiektów o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania w razie występowania niekorzystnych zjawisk (opady śniegu, wichury) oddziaływujących na ten obiekt (nowelizacja od 01.10.2007 r.).

Pięcioletniej okresowej kontroli obiektów budowlanych polegającej na:

 • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • sprawdzeniu estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków,
 • ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

W roku, w którym wykonuje się kontrolę 5 letnią, należy także wykonać kontrolę 1 roczną. Obydwie kontrole można wykonać w porze wiosennej razem, ale protokoły powinny być wykonane oddzielnie: osobno dla kontroli 1 rocznej i osobno dla kontroli 5 letniej.

Kontrole okresowe, o których mowa powyżej wykonują osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Lista 1 wykonywanych przez naszą firmę przeglądów technicznych obiektów budowlanych zaświadcza o naszym doświadczeniu i profesjonalizmie.

Cena wykonania przeglądu ustalana jest indywidualnie dla poszczególnego obiektu. Do jej określenia należy podać dane wymienione w ankiecie 2. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kosztem wykonania przez naszą firmę przeglądu technicznego w zakresie ogólnobudowlanym, prosimy przesłać do nas informacje zwarte w wypełnionej ankiecie. Odpowiemy, podając koszt wykonania przeglądu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zobacz także!

budownictwo | obiekt budowlany | proces inwestycyjny usługa inżynierska | nadzór i koordynacja | okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych | świadectwa charakterystyki energetycznej, świadectwa energetyczne | certyfikat energetyczny | oczyszczanie powietrza z LZO | dopalacze katalityczne