inspektor nadzoru inwestorskiego
ISBUDOWNICTWO - Przegląd budowlany

Nadzór budowlany i koordynacja procesu inwestycyjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego art. 18, do obowiązków inwestora należy:
„zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  • objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy,
  • w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Na życzenie inwestora obejmiemy funkcję Kierownika Budowy w zakresie określonym w Art. 22 Ustawy Prawo Budowlane oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie określonym w Art. 25 Ustawy Prawo Budowlane.

Nasz zespół posiada kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w koordynacji i pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji różnego typu obiektów budowlanych, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego tj.:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Nasze doświadczenie i otwartość, zapewni Państwu fachową i terminową realizację Państwa planów inwestycyjnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Warto wiedzieć!

Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.